قیمت پاوریونیت هیدرولیک به اجزای نصب شده روی پاوریونیت هیدرولیک و توان آن بستگی دارد و در فیلم زیر اجزای یک پاوریونیت هیدرولیک که ساخت شرکت سانا صنعت میباشد مورد بررسی قرار می یگرد. برای دریافت قیمت پاوریونیت هیدرولیک می توانید با ما در ارتباط باشید.

پاوریونیت هیدرولیک:

در این پاوریونیت هیدرولیک از یک موتور ۱۰ اسب استفاده شده و چهار شیر برقی هیدرولیک ۱/۴ دو سر بوبین که بصورت طبقه ای روی یک بلوک بسته شده است و فشار شکن های ۱/۴ بلوکی که زیر این شیرها بسته شده است.

بوسیله این شیرهای فشار شکن هیدرولیک فشار کاری هر شیر برقی ۱/۴ بصورت جداگانه قابل تنظیم است. هر یک از این شیرهای برقی هیدرولیک حرکت یک جک هیدرولیک دو طرفه را کنترل می کنند‌.

 

پاوریونیت هیدرولیک

پاوریونیت هیدرولیک

خروجی این شیرهای برقی هیدرولیک روی بلوک قرار دارد که هر دو خروجی به ابتدا و انتهای یک جک هیدرولیک بسته می شود. روی این پاوریونیت چهار گیج فشار قرار دارد که هر گیج فشار کاری یک شیر هیدرولیک را نشان می دهد.

در این سیستم هیدرولیک فشارهای کاری متفاوت است به همین دلیل از چهار شیر فشار شکن و چهار گیج فشار بصورت مستقل استفاده شده و باعث تغییر قیمت پاوریونیت هیدرولیک می شود.

محاسبه نیروی جک هیدرولیک همراه با فیلم آموزشی

روی این پاوریونیت هیدرولیک یک شیر برقی ۳/۸ یک سر بوبین قرار دارد که وظیفه این شیر تغییر خط روغن یا تغییر لاین می باشد.

در یک وضعیت کاری این شیر برقی هیدرولیک روغن به سمت چهار شیر برقی هیدرولیک که بصورت طبقه ای قرار دارند پمپ می شود و در حالت دیگر روغن به سمت یک شیر برقی هیدرولیک ۳/۸ دو سر بوبین دیگر که روی این پاور یونیت هیدرولیک قرار دارد پمپ می شود.

شیر برقی هیدرولیک ۳/۸ دو سر بوبین که دارای یک شیر فشار شکن کارتریج و یک گیج فشار مختص به خود است.

این پاوریونیت هیدرولیک برای کنترل هشت جک هیدرولیک دو طرفه استفاده می شود. شیر های برقی ۱/۴ هر کدام حرکت یک جک هیدرولیک را کنترل می کنند و شیر برقی ۳/۸ دو سر بوبین به صورت هم زمان حرکت چهار جک هیدرولیک را کنترل می کند.