دستگاه خنک کننده روغن هیدرولیک:

گاهی اوقات متناسب با ظرفیت کاری، دستگاه خنک کننده روغن هیدرولیک در بازار پیدا نمی کنید. به طور مثال اگر به یک رادیاتور ۲۰۰ لیتری نیاز دارید و ۲۰۰ لیتر در باز موجود نیست می توانید  دو دستگاه خنک کننده روغن هیدرولیک ۱۰۰ لیتری را با یکدیگر سری کرده و  یک رادیاتور خنک کننده ۲۰۰ لیتر بسازید.

سری کردن دستگاه خنک کننده روغن هیدرولیک

سری کردن دستگاه خنک کننده روغن هیدرولیک

روش سری کردن رادیاتور خنک کننده روغن هیدرولیک:

روش سری کردن رادیاتور به این صورت است که خروجی دستگاه اول را با وردی دستگاه دوم متصل کرده و به طور کلی روغن به دستگاه اول وارد شده و یک مرتبه در دستگاه اول خنک می شود و مرتبه بعد به دستگاه دوم وارد شده و در آنجا نیز بار دیگر خنک تر می شود.