قیمت شیر هیدرولیک فلو دیوایدر:

گاهی در سیستم های هیدرولیک نیاز است عملگر های خطی مانند جک های هیدرولیک و یا عملگرهای دورانی ماننده هیدروموتور ها دارای حرکت همزمان یا سیکل کاری برابری باشند.

که یکی از روش های همزمانی حرکت عملگر های هیدرولیک استفاده از شیر فلودیوایدر یا مقسم جریان می باشد.

این شیر فلو دیوایدر که در فیلم مشاهد می کنید دارای یک ورودی و دو خروجی می باشد، که در اصطلاح به آن تقسیم کننده ۲ به ۱ گفته می شود.

که این شیر فلو دیوایدر یک ورودی را به دو خروجی همزمان و مساوی تبدیل می کند.

قیمت شیر هیدرولیک فلو دیوایدر یا مقسم جریان

قیمت شیر هیدرولیک فلو دیوایدر یا مقسم جریان

شیر ها فلودیوایدر با دو مکانیز عملکرد متفاوت تولید می شوند

۱-  شیرهای تقسیم کننده موتوری

در این مدل از شیر فلو دیوایدر برای تقسیم جریان از یک عدد موتور استفاده می شود که شامل یه چرخنده و محور ثابت می باشد. و روغن رودی با چرخش یکسان و با یک نسبت به دو خروجی تبدیل می کند.

۲- شیرهای تقسیم جریان اسپولی

در این شیر فلو دیوایدر از گلوگاه و قرقره ای هیدرولیک استفاده می شود. اگر یکی از خروجی ها افزایش یابد با افت فشار و تغییر حالت قرقره، به وسیله سیستم هیدرولیک خروجی تنظیم می شود و جریان به یک نسبت تقسیم می شود.